ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ

Επωνυμία  –  Έδρα

ΑΡΘΡΟ 1 :      Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 2 :     Το σωματείο έχει την έδρα του στα Πεντεόρια.

Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 3 :     Σκοπός του σωματείου είναι η δημιουργία και σύσφιξη μεταξύ των μελών, φιλικών και κοινωνικών δεσμών, η δημιουργία τμημάτων εκδρομών, επιτραπέζιου, αντισφαιρίσεως σκακιού, ιππασίας, ιστιοπλοΐας, υποβρυχίου αλιείας, φωτογραφίας, εθνικών χορών, χορωδίας, φιλαρμονικής, ερασιτεχνικού θεάτρου, η σωματική και πνευματική ανάπτυξη και η ψυχαγωγία και επιμόρφωση του λαού και της νεολαίας του τόπου μας, η γνωριμία των ιστορικών μνημείων, των φυσικών καλλονών της χώρας μας  και του εξωτερικού, η διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας μας, η συμβολή στην προσπάθεια για την τουριστική εξέλιξη και αξιοποίηση της πατρίδας, η διαφύλαξη του ιστορικού, λαογραφικού, χορευτικού υλικού των Πεντεορίων και της λαϊκής ενδυματολογίας σε πανελλήνια κλίμακα και η συντήρηση των ηθών και εθίμων της περιφέρειάς  μας,  η μέριμνα για την προστασία του παραδοσιακού οικισμού και φυσικού κάλλους και προστασία του περιβάλλοντος, με κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και με την έκδοση τοπικής εφημερίδος. {διαγράφονται επτά (7) λέξεις}
ΑΡΘΡΟ 4 :      Οι παραπάνω στόχοι θα πραγματοποιηθούν.
α) Με την διοργάνωση τουριστικών εκδρομών και περιηγήσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό.
β) Με ην επίσκεψη αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων.
γ) Με την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών εκθέσεων, κινηματογραφικών προβολών, εορτών καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών, συναυλιών, ρεσιτάλ θεατρικών παραστάσεων, εκδηλώσεων εθνικού και  θρησκευτικού περιεχομένου κ.λ.π. αθλητικών εορτών και αγώνων.
δ) Με την συγκρότηση χορευτικού ομίλου για να διατηρείται  θερμή η παράδοση με επίδειξη στολών και χορών στις εορτές και λοιπά.
ε) Με τη δημιουργία πολυμελούς φιλαρμονικής, χορωδίας και ερασιτεχνικού θεάτρου.
ζ) Με την δενδροφύτευση και αναδάσωση.
η) Με την ίδρυση λεσχών και βιβλιοθηκών.
θ) Με την χρήση κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου, σύμφωνα με το καταστατικό.
ι) Με δημιουργία επιτροπών για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου.
     Για την μεγαλυτέρα επιτυχία του σκοπού του, έχει το δικαίωμα το σωματείο να συμμετέχει ή να συνεργάζεται, κατόπιν ειδικής  του διοικητικού συμβουλίου, με συγγενής  οργανισμούς, σωματεία ή ενώσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 5 :      Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε  α) Τακτικά και β) επίτιμα.
Σαν τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν  1) Οι κάτοικοι των Πεντεορίων, 2) οι καταγόμενοι γενεολογικά από τα Πεντεόρια και 3) οι φίλοι και λάτρεις των Πεντεορίων ανεξαρτήτου καταγωγής. Πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) χρόνια της ηλικίας τους και γράφονται με αίτησή τους και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η αίτηση για την εγγραφή του έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην γενική συνέλευση.
Επίτιμα μέλη γίνονται: α) πρόσωπα που προσφέρανε υπηρεσίες, ενίσχυση και βοήθεια στο σωματείο για την ανάπτυξη του και όσα αποδεδειγμένα στάθηκαν πρωτεργάτες στην πνευματική ανάπτυξη των Πεντεορίων. β) Όσοι κατάγονται από τα Πεντεόρια και έχουν διακριθεί στα γράμματα και στις τέχνες και γ) οι δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.
Η αναγνώριση γίνεται έπειτα από πρόταση τριών τακτικών μελών και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 6 :      Για όσους τηρούν το καταστατικό του σωματείου υπάρχουν ίσα δικαιώματα και οι ευεργεσίες του σωματείου είναι για όλα τα μέλη. Δικαιούνται τα μέλη να προτείνουν ση γενική συνέλευση οτιδήποτε κρίνουν ωφέλιμο για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 7 :      Αιτία για να διαγραφεί κάποιο μέλος από το σωματείο υπάρχει μόνο αν συντρέξει στο πρόσωπό  του ένας τουλάχιστον από τους παραπάνω λόγους και απαγγέλλεται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως α) Αποδειγμένη επιζήμια ή ανάρμοστη προς τους σκοπούς του σωματείου συμπεριφορά, β) καταδίκη για έγκλημα που απειλείται στο νόμο με αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων αδιάφορο αν το δικαστήριο  επέβαλε ή όχι τη στέρηση. Η καταδίκη για πολιτικό έγκλημα που δεν επέφερε θάνατο, δεν αποτελεί λόγο διαγραφής, έστω κι αν επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Η καταδίκη πρέπει να είναι τελεσίδικη.  γ) Μετά από καθυστέρηση ενός έτους της ετήσιας συνδρομής, διαγράφεται.

Οργάνωση

ΑΡΘΡΟ 8 : Για την πραγματοποίηση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 το σωματείο οργανώνεται ως εξής :  α) Γενική συνέλευση β) Διοικητικό Συμβούλιο γ) Εξελεκτική επιτροπή.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9 :      Η γενική συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των ταμειακά εντάξει μελών, συγκροτείται μια φορά το χρόνο από το διοικητικό συμβούλιο.
Διευθύνεται από τον Πρόεδρο της γενικής συνελεύσεως και πριν από την εκλογή του προσωρινά καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου.
Εκτός από τις τακτικές γενικές συνελεύσεις είναι δυνατόν να συγκαλούνται και έκτακτες γενικές συνελεύσεις όπως παρακάτω προβλέπεται. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓενικήςΣυνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε ανακοίνωση στην οποία καθορίζεται η μέρα, η ώρα, καθώς κα ο τόπος που θα γίνει. Στα θέματα αυτά και μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την ανακοίνωση μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα που υποβάλλονται από 10 ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει την τελική ημερήσια διάταξη  στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και τα παραπάνω υπό συζήτηση θέματα μέσα σε 2 μέρες  από τη λήξη της προθεσμίας των ημερών.
ΑΡΘΡΟ 10:      Η γενική συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του σωματείου. Αυτή α) Κρίνει τα σχέδια δράσης και τους απολογισμούς που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) εγκρίνει τις τροποποιήσεις του καταστατικού                                                                                    
γ) ορίζει την εφορευτική επιτροπή που θα κάνει τις  εκλογές  με την εποπτεία του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως.
δ) εκλέγει την εξελεκτική επιτροπή
ε) αποφασίζει δια την προτεινόμενη διαγραφή μέλους
στ) εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής.
ζ) αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου
η) παίρνει αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το σωματείο εφ’ όσον  αυτά είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και γενικά ασκεί κάθε δικαιοδοσία που δεν έχει ανατεθεί σε άλλα όργανα.
ΑΡΘΡΟ 11:     Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται ή με μυστική ψηφοφορία ή με φανερή δι΄ ανατάσεως των χειρών, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ποτέ όμως με βοή. Για προσωπικά ζητήματα θα ισχύει μυστική ψηφοφορία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αποφάσεις θα παίρνονται με φανερή.
Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων γίνεται μυστικά και καθολικά από τα τακτικά μέλη του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 12:     Η γενική συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν τουλάχιστο τα μισά από τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει είναι παρόντα. Αν δεν υπάρχει απαρτία η γενική συνέλευση καλείται μετά από μία εβδομάδα με τα ίδια θέματα οπότε θεωρείται ότι είναι σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων, εις τον αυτό τόπο και χρόνο.

Έκτακτες γενικές συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 13:     Γενική συνέλευση μπορεί να γίνει έκτακτα, οπότε το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου το αποφασίζει ή το ζητήσει το 1/5 του ταμειακά εντάξει μελών του, που ορίζουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν.
Ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την ημέρα της αίτησης.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 14:      Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αντιπροσωπευτικό της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί σε κάθε στιγμή σαν εκπρόσωπος του συλλόγου και εκλέγεται με θητεία για δύο χρόνια.
   Έχει δικαιοδοσία να παίρνει αποφάσεις και να εκτελεί παίρνοντας την εξουσία του από τη Γενική Συνέλευση.
   Οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει αμέσως όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου και διαχειρίζεται τα οικονομικά του.
   Έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με άλλους συλλόγους και γενικά να ενεργεί για την πραγματοποίηση όλων των σκοπών του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 15:      Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τρείς Συμβούλους, ήτοι είναι 7μελές και έχει την υποχρέωση να συγκροτηθεί σε σώμα μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του με μυστική ψηφοφορία και πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Αν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων η ψηφοφορία ξαναγίνεται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα πέντε από το συνολικό αριθμό των μελών του.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 16:      Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα σε τόπο που ορίζεται στην πρώτη συνεδρίασή του , μπορούν να γίνουν και έκτακτες συνεδριάσεις εφόσον το αποφασίσει το Προεδρείο ή μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον τριών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίσουν και τα θέματα της συνεδρίασης.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι σε απαρτία αλλιώς κανονίζονται άλλη μέρα , μέσα σε οκτώ μέρες από την πρώτη.

Παραιτήσεις

ΑΡΘΡΟ 17:     Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που έχει σοβαρούς λόγους αποχώρησης υποβάλλει την ενυπόγραφη παραίτησή του για να γίνει αντικατάστασή του από τα ανακηρυχθέντα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά προτίμησης σταυρών.
Μέλος που θέλει να αντικατασταθεί μετά την υποβολή της παραίτησής του είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να αναλάβει ο αντικαταστάτης του.

Λογοδοσίες

ΑΡΘΡΟ 18:     Στην τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί τις πράξεις του. Τη σύνταξη αυτού του απολογισμού αναλαμβάνει το Προεδρείο και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Καθήκοντα

ΑΡΘΡΟ 19:   α) ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι να γίνει εκλογή Προέδρου αυτών.
Αντιπροσωπεύει το σωματείο σε κάθε περίπτωση και ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων την αλληλογραφία καθώς και άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το σωματείο.
β) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Φροντίζει για τη σωστή εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου.
Αντιπροσωπεύει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του και έχει όλη την δικαιοδοσία αυτού.
γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερησίας διάταξης κάθε συνεδρίασης.
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Έχει την ευθύνη των βιβλίων και αρχείου του σωματείου εκτός από το ταμείο και φυλάει τη σφραγίδα του σωματείου.
Υπογράφει μαζί με το Πρόεδρο κάθε έγγραφο.
δ) ΤΑΜΙΑ
Ενεργεί κάθε είσπραξη του σωματείου με διπλότυπα αποδείξεων που υπογράφεται από τον ίδιον και βάζει τη σφραγίδα του.
Επίσης κάνει πληρωμή με ένταλμα που πρέπει να έχει την υπογραφή του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα.
Τηρεί λογιστικό βιβλίο εσόδων και εξόδων και κάθε άλλο αναγκαίο βιβλίο, τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για καθυστερούμενες συνδρομές των μελών.
Συντάσσει τον ισολογισμό του σωματείου κάθε τέλος του έτους.
ε) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις ή πέντε από τη σειρά και το είδος συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και μπορεί να αντικατασταθεί.

Εξελεκτική επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 20:     Η εξελεκτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε δύο χρόνια με δύο αναπληρωματικά μέλη. Έχει καθήκον να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία καθώς και την ταμειακή και διαχειριστική κατάσταση του σωματείου. Τηρεί πρακτικά των πράξεών της και παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση εκθέσεις της πραγματικής λειτουργίας του σωματείου.

Αρχαιρεσίες

ΑΡΘΡΟ 21:     Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεκτικής επιτροπής του σωματείου γίνονται κάθε δύο χρόνια με κοινό ψηφοδέλτιο, χωρίς συνδυασμούς, με μυστική ψηφοφορία.
Τις αρχαιρεσίες διενεργεί εφορευτική επιτροπή από τρία μέλη που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Μετά την ψηφοφορία αρχίζει η διαλογή των ψήφων και γίνεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή που περιλαμβάνει αναλυτικά του επιτυχόντες και τους ψήφους που καθ΄ ένας πήρε. Οι επτά πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου αναπληρωματικά μέλη είναι οι επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας.
Από τα ψηφισθέντα μέλη της εξελεκτικής επιτροπής οι τρείς πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τακτικά μέλη της και οι επόμενοι δύο μετά από αυτούς τα αναπληρωματικά μέλη της.

Γ  ε  ν  ι  κ  έ  ς           δ  ι  α  τ  ά  ξ  ε  ι  ς

Διάλυση σωματείου

ΑΡΘΡΟ 22:      Το σωματείο μπορεί να διαλυθεί όπως προβλέπει ο νόμος μετά από σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με μυστική ψηφοφορία. Πρέπει όμως να είναι παρόντα τα μισά από τα  μέλη του σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
Όταν αποφασισθεί η διάλυση του σωματείου όλα τα περιουσιακά στοιχεία του, αφού γίνει εκκαθάριση, περιέχονται στην Κοινότητα των Πεντεορίων.

Παράδοση διοίκησης και περιουσίας

ΑΡΘΡΟ 23:     Στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται εκτός από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το προεδρείο του προηγουμένου για να παραδώσει αυτό επίσημα τη διοίκηση του σωματείου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει πρακτικό παραλαβής και παραδόσεως των περιουσιακών στοιχείων και ενημερώνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο γενικά με τα προβλήματα που απασχολούν το σωματείο.

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 24:      Το σωματείο παίρνει μέρος σε συνέδρια που εξυπηρετούν και μέρος μόνο του σκοπού του. Η αντιπροσωπεία του σωματείου πρέπει να αποσύρεται όταν τα συνέδρια καταφεύγουν σε πολιτικά μέσα, οπότε μόνο παρατηρητές μπορεί να αφήσει σ’ αυτά.

Πόροι

ΑΡΘΡΟ 25:     α) τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών και τα παράβολα εγγραφής. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών ορίζεται σε δραχμές 300 και το παράβολο εγγραφής σε δραχμές 100.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αλλάξει με απόφασή του το ποσό της ετήσιας συνδρομής. Η απόφαση μπαίνει σε εφαρμογή, εγκρίνεται δε στην επόμενη Γενική Συνέλευση.
β) Προαιρετικές συνδρομές από τα μέλη,
γ) τα τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις του σωματείου,
δ) δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, επ’ ωφελεία απογραφής καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτο έσοδο που δεν πρέπει να δεσμεύουν την ελευθερία δράσης του σωματείου.

Τροπολογία καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 26:     Τούτο το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαραίτητη παρουσία τουλάχιστον των μισών από τα τακτικά μέλη του σωματείου και με πλειοψηφία των ¾ και των άνω των παρόντων σύμφωνα με το άρθρο 99 ΑΚ.
ΑΡΘΡΟ 27:     Τα μέλη του σωματείου δεν μπορούν να παίρνουν καμία αμοιβή για τις υπηρεσίες που τους έχουν εμπιστευθεί εκτός από τα έξοδα που γίνονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Εσωτερικός κανονισμός

ΑΡΘΡΟ 28:     Το Διοικητικό Συμβούλιο με ιδιαίτερο εσωτερικό κανονισμό που συντάσσεται πάντα με βάση το παρόν καταστατικό και το νόμο μπορεί να κανονίζει τη διαδικασία που θα ακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις. Ο σύλλογος θα χρησιμοποιεί στην αλληλογραφία του και παντού τη δημοτική γλώσσα.

Σφραγίδα του συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 29:     Η σφραγίδα θα είναι στρογγυλή. Στο περίγραμμα θα αναγράφει την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ» καθώς και την χρονολογία ίδρυσης του συλλόγου «1983», στη μέση θα απεικονίζει ένα περιστέρι, κρατώντας στη μύτη ένα κλαδάκι ελιάς.
ΑΡΘΡΟ 30:     Ότι δεν προβλέπει το καταστατικό καθορίζεται κάθε φορά από τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο, και την τήρηση του καταστατικού την αφήνομε στην συνείδηση των μελών του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ.
Ανεγνώσθη και εψηφίσθη.

 Πεντεόρια 26 Μαρτίου 1983

ΟΙ  ΙΔΡΥΤΕΣ

Παπαπολίτης  Ε. Μάρκος
Γεροσίδερης Π. Ευθύμιος
Γεροσίδερης Π. Αθανάσιος
Μαμαρέλης Ι. Αθανάσιος
Καπράλος  Γ. Ευθύμιος
Κοκκόρης Γ. Χρήστος
Πολύζος Ε. Ευθύμιος
Γεροσίδερης  Π. Ιωάννης
Λυμπέρης Λ. Ιωάννης
Κοκκόρης  Ι. Αθανάσιος
Κοκκόρης  Ι. Παναγιώτης
Παπαπολίτης  Χ. Ευάγγελος
Πάνος Α. Θεόδωρος
Πάνου Θ. Ελένη
Γεροσίδερης Α. Κωνσταντίνος
Πανουργιά  Δ. Παναγιώτα
Θεοχάρης  Χ. Αθανάσιος
Μαμαρέλης Ν. Παναγιώτης
Πανουργιάς  Χ. Ευστάθιος
Γεροσίδερης  Α. Παναγιώτης
Κοντούλη  Π. Ευσταθία
Πεσεσίκου  Γ. Ασημίνα
Πολύζος  Ε. Ιωάννης
Κωστάκος  Μ. Κωνσταντίνος 
      Βεβαιούται ότι το παρόν καταστατικόν εγκριθέν διά της υπ’ αριθμ. 58/19-5-1983 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης ανήκει εις το Σωματείον υπο την επωνυμίαν «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ» όπερ ενεγράφη εις το παρά τω Πρωτοδικείω Αμφίσσης τηρούμενον βιβλίον ανεγνωρισμένων Σωματείων υπ’ αύξ. Αριθμ. Μητρώου 151.-
                                                             

 Εν Αμφίσση τη 15 Ιουλίου 1983

Η Γραμματεύς

Ελένη Καμουτσή